Zasady uczestnictwa w różnych kursach rysunkowych prowadzonych przez Pracownię Artakademia

 1. Postanowienia ogólne
 2. Organizator kursów – Artakademia Sp. z. o. o.
 3. Kursy prowadzone są w pracowni pod adresem: Świętej Gertrudy 18, Kraków , 33-332 lub w innym miejscu wskazanym przez Organizatora (plener – zajęcia na ulicy).
 4. Niniejsze zasady regulują stosunek Organizatora i Uczestnika.
 5. Niniejsze zasady mają zastosowanie do wszystkich klientów i Uczestników kursów i lekcji.
 6. Niniejsze zasady zostały ustalone na stronie Organizatora https://artakademia.com. Kopia zasad znajduje się w pracowni pod adresem Świętej Gertrudy 18, Kraków , 33-332
 7. Każdy Uczestnik bez zapoznania się i przyjęcia zasad nie ma prawa do rozpoczęcia zajęć. Brak znajomości postanowień niniejszego dokumentu nie zwalnia z konieczności przestrzegania Zasad ustalonych przez Organizatora.
 8. Definicje

Podstawowe pojęcia:

 1. Zasady – zbiór instrukcji i zaleceń dotyczących uczęszczania do szkoły Organizatora kursów.
 2. Organizator lub pracownia – Pracownia Rysunku i Malarstwa Artakademia Sp. z o.o., adres Świętej Gertrudy 18, Kraków , 33-332
 3. Uczestnicy – osoby, które wyraziły chęć udziału w kursach
 4. Kurs – zakłada zestaw zajęć zgodnie z propozycją na stronie internetowej Organizatora
 5. Strona internetowa Organizatora – jest stroną internetową pod adresem https://artakademia.com
 6. Strona Organizatora na Facebooku– jest oficjalną stroną w sieci społecznościowej Facebook pod adresem https://www.facebook.com/artakademiapolska
 7. Adres e-mail Organizatora – info@artakademia.com
 8. Cel kursów
 9. Celem kursów prowadzonych przez Organizatora jest:
 • Szkolenie, rozwój i popularyzacja umiejętności rysowania i malarstwa dla Uczestników szkoły rysunku
 • Złożoność kursu zależy od poziomu Uczestnika i jest odpowiednio dobrana przez nauczyciela
 1. Rodzaje Kursów
 2. Organizator prowadzi kursy w różnych technikach i na różnych kierunkach
 3. Szczegółowe informacje na temat kursów oferowanych przez Organizatora, w tym rodzaj kursów, daty ich zakończenia, liczby zajęć, grup wiekowych, dla których są one przeznaczone, oraz ceny (podane w cennikach na stronach odpowiednich typów kursów) będą zawsze dostępne na stronie internetowej Organizatora.
 4. Rejestracja
 5. Rejestracja na którykolwiek z kursów Organizatora odbywa się poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej.
 6. O ile nie zaznaczono inaczej w opisie kursu, rejestrujemy się na cały kurs, a mianowicie zgodnie z terminem kursu. Nie trzeba ponownie wysyłać formularza, aby kontynuować kurs w następnym trymestrze,
 7. Ukończenie lekcji próbnej jest równoznaczne z rejestracją, jednak nie ponosi obowiązku zapłaty za kurs.
 8. Potwierdzeniem uczestnictwa w Kursie jest wysłanie przez Organizatora wiadomości e-mail (na adres podany we wniosku).
 9. Potwierdzającym rejestracji Uczestnika na kurs jest zlecenie płatnicze banku lub inny dokument fiskalny potwierdzający pełną płatność kursu zgodnie z cenami podanymi na stronie.
 10. Wysłanie kwestionariusza jest równoznaczne z przeczytaniem i przyjęciu Zasad.
 11. Zapisanie się na kursy trwa cały rok akademicki, tj. od września do sierpnia włącznie. Daty kursów będą zawsze publikowane na stronie internetowej Organizatora.
 12. Opuszczone zajęcia kursu nie mogą zostać zwrócone w gotówce, ale mogą być wykorzystane jako udział w Otwartym Pracowni bez udziału nauczycieli Organizatora.
 13. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Kursie przed jego rozpoczęciem, płatność dokonana przez uczestnika zostanie zwrócona na warunkach określonych na stronieinternetowej Organizatora.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania kursów przed ich rozpoczęciem. W takim przypadku wszystkie opłaty uiszczone przez Uczestnika zostaną zwrócone w całości.
 15. Rejestracja na dodatkowe zajęcia odbywa się na podstawie odrębnych zasad określonych na stronie internetowej Organizatora.
 16. Czas trwania kursów
 17. Całoroczny kurs trwa 10 miesięcy (od września do czerwca) i dzieli się na trzy trymestry (Wrzesień – Listopad, Grudzień – Luty, Marzec – Czerwiec) po 12 lekcji w trymestrze, łącznie 36 lekcji.
 18. W przypadku, gdy zaplanowane zajęcia nie są prowadzone z przyczyn niezależnych od Organizatora (np. święta państwowe, święta kościelne, poważna choroba nauczyciela), zajęcia na kursie zostaną przeniesione na inny termin. Organizator poinformuje uczestników o nowych terminach.
 19. Wyjątek dotyczy rejestracji uczestników, którzy zaznaczyli daty pożądanych wizyt lub liczbę zajęć.

 Cena kursów rysunku

 1. Ceny kursów zawsze będą podane w tabeli umieszczonej na stronie kursu lub na ogólnej stronie cennika umieszczonej na stronie internetowej Organizatora. Cena podana na stronie internetowej Organizatora obejmuje liczbę zajęć dla poszczególnych kursów, a także dodatkowe materiały do rysowania podane na stronie internetowej Organizatora.
 2. Uczestnik, który otrzymuje potwierdzenie zapisania się na kurs określony w §5 ust. 2 zobowiązany jest dokonać płatności nie później niż w dniu, w którym zaplanowano pierwsze lekcje kursu. Wysokość płatności zależy od metody płatności akceptowanej przez Uczestnika („co miesiąc”/”co trymestr”).
 3. Organizator akceptuje następujące opcje planu taryfowego:
 4. Płatność za trymestr w trzech przyjęciach na cały kurs – wypłacane nie później niż 10 dnia miesiąca rozpoczynającego trymestr („co trymestr”). Daty rozpoczęcia zajęć zostaną podane podczas zajęć i wysłane pocztą elektroniczną.
 5. Miesięczna opłata wypłacana w dziewięciu częściach za cały kurs –jest wypłacana nie później niż 10 dnia każdego miesiąca („co miesiąc”).
 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach płatności mogą być dokonywane w oddzielnych częściach. W tym celu Uczestnik musi wysłać Organizatorowi wiadomość e-mail z wnioskiem o płatność w ratach wraz z uzasadnieniem.
 7. Płatność musi zostać dokonana przelewem bankowym na konto Organizatora dostarczone przez Organizatora pocztą elektroniczną, o której mowa w §5 ust. 2 w tytule, podając imię, nazwisko i nazwę kursu.
 8. Za dzień płatności jest uważany dzień, w którym środki są wpłacane na konto bankowe.
 9. Anulowanie rejestracji na kursy
 10. Uczestnik może złożyć wniosek o rezygnację z uczestnictwa w Kursie na 2 tygodnie przed końcem trymestru.
 11. Anulowanie rejestracji musi odbywać się za pośrednictwem adresu e-mail Organizatora, nie później niż na tydzień przed rozpoczęciem następnego trymestru.
 12. Cena za płatności „miesięczne” i „co trymestr” odnosi się do pakietu zajęć i jest ceną promocyjną. W przypadku rezygnacji z zajęć cena promocyjna nie jest aktualna, a koszt wykorzystywanych zajęć jest obliczany na podstawie ceny za „poszczególne zajęcia”.
 13. Organizacja kursów
 14. Organizator podzieli uczestników na grupy. Organizator poinformuje Uczestnika o przydzieleniu do określonej grupy e-mailem wskazanym w kontaktach płatniczych lub podczas rejestracji Uczestnika na kurs.
 15. Uczestnicy są zobowiązani odwiedzaćkursy w wyznaczonych grupach. W przypadku rezygnacji z dalszego uczestnictwa w procesie edukacyjnym, Uczestnik ma prawo odrobić pracę domową w innej grupie dopiero po uregulowaniu sprawy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatora. Zadania domowe będą sprawdzane przez nauczycieli z odpowiednimi zaleceniami tylko do końca opłaconego czasu Kursu.
 16. Uczestnik może zmienić przypisaną grupę dopiero po uprzednim uzgodnieniu z Organizatorem. Organizator musi zostać poinformowany o zamiarze zmiany grupy, wysyłając wiadomość na adres e-mail Organizatora.
 17. W ramach kursu:

1.1. Uczestnik kursu musi uczestniczyć we wszystkich zajęciach w pracowni i plenerach, a wszelkie opuszczenia muszą być rejestrowane za pośrednictwem listu na adres e-mail Organizatora.

1.2. Aby odpowiednio nauczyć się do egzaminu, uczestnicy kursu muszą wykonać swoją pracę domową i przedstawić pracę w terminie ustalonym przez Organizatora.

1.3. Uczestnik może korzystać ze swoich materiałów szkoleniowych do rysowania i malowania, jednak stosując się do zaleceń nauczycieli pracowni Organizatora.

1.4. Uczestnik jest zobowiązany do przyłączenia się do grupy i strony organizatora na Facebooku, aby otrzymywać szybkie wiadomości dotyczące zmiany czasu i miejsca zajęć, a także otrzymywać aktualne informacje.

 1. Kwestie organizacyjne uczestnictwa w kursach
 2. W pracowni wszyscy Uczestnicy kursu muszą przestrzegać zasad uczestnictwa opisanych poniżej.
 3. Uczestnicy zobowiązują się do utrzymania czystości w pomieszczeniach pracowni oraz w miejscach przeznaczonych na posiłki. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo rzeczy osobistych uczestników. Wszystko, co zostało zapomniane, utracone w pracowni Organizatora lub poza nią, zostanie zutylizowane nie później niż 11-00 następnego wtorku.
 4. Korzystanie z telefonów komórkowych w celu robienia zdjęć, prowadzenia rozmowy w pracowni Organizatora jest zabronione.
 5. Uczestnicy nie mogą spóźnić się na zajęcia więcej niż 15 minut.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Uczestników pozapracownią.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia Uczestnika z zajęć w przypadku, gdy Uczestnik systematycznie (więcej niż raz) naruszał zasady uczestnictwa w Kursach. W przypadku takiego Usunięcia uczestnika, środki przekazane na konto za Kurs zostaną zwrócone Uczestnikowi na konto, z którego dokonano płatności, oprócz płatności za zajęcia z lub bez Uczestnika, które faktycznie odbyły się zgodnie z planem zajęc Kursu.

11. Otwarta pracownia

 1. Uczestnicy kursu mają prawo do bezpłatnego korzystania z pomieszczeń Organizatora
 2. Liczba używanych godzin i harmonogrambędzie za każdym razem podana na stronie internetowej w sekcji każdego konkretnego Kursu osobno.
 3. Postanowienia końcowe
 4. Osoby prowadzące podobne (konkurencyjne) działania z działaniami prowadzonymi przez Organizatora nie mogą brać udziału w dodatkowych kursach. Organizator może wykluczyć takie osoby z dodatkowych kursów bez prawa do zwrotu dokonanych płatności.
 5. Uczestnicy dodatkowych kursów udzielają Organizatorowi bezpłatnej i nieorganicznej tymczasowej licencji na prace utworzone w ramach dodatkowych kursów. Szczegółowe informacje na temat zakresu licencji są regulowane w Załączniku 1 do Regulaminu.
 6. Kwestie związane z ochroną danych osobowych Uczestników podlegają regulacjom w Załączniku 2 do Regulaminu.
 7. Kwestie związane z ochroną obrazu Uczestników są regulowane w Załączniku 3 do regulaminu.
 8. Komunikacja między warsztatem a uczestnikami odbywa się tylko za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 9. W sprawach nie przewidzianych niniejszym Postanowieniem stosują się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 10. Integralną częścią niniejszegoRegulaminu są Załączniki:
 • Załącznik nr 1 – Zakres licencji
 • Załącznik 2 – Ochrona danych osobowych
 • Załącznik 3 – Ochrona obrazu
 1. Zasady wchodzą w życie 20.10.2015 i anulują wszystkie poprzednie zasady.
 2. Egzamin/maraton
 3. Przed egzaminami wstępnymi na wydział architektury, laboratorium organizuje intensywny kurs rysowania na maratonie egzaminacyjnym trwającym 4 tygodnie.
 4. Uczestnicy kursu architektonicznego mają możliwość wzięcia udziału w „Maratonie egzaminacyjnym” za darmo.
 5. Warunkiem uzyskania rabatu jest: płatność w danym roku szkolnym za 3 pełne trymestry zajęć (3 składki płatne „co trymestr” lub 9 płatnych „co miesiąc”, płatność musi zostać dokonana przed rozpoczęciem kursu) i oddanie całej pracy do „Wskaźnika kursu” lub wykonanie dodatkowych prac rysunkowych zamówionych przez Organizatora przed rozpoczęciem Maratonu Egzaminacyjnego.

KOSZT KURSÓW

Nazwa kursu/okres płatności „co miesiąc”/okres płatności „co trymestr”/okres dla „pojedynczych zajęć”

Kurs rysunku architektury: 9×300 zł. / 3x 750 zł. / 70 zł.

Kurs rysunku: 9x 310 PLN / 3x 750 PLN / 70 PLN

Kurs rysunku ASP:9x 360 PLN / 3x 750 PLN / 70 PLN

Kurs rysunku dla dzieci 8-11 lat:9x 300 PLN / 3x 740 PLN / 70 PLN

Cena za płatności „miesięczne” i „co trymestr” odnosi się do pakietu zajęć i jest ceną promocyjną. W przypadku rezygnacji z zajęć, cena promocyjna nie ma zastosowania, a koszt wykorzystywanych zajęć jest obliczany na podstawie ceny za „poszczególne zajęcia”.

Załącznik 1

do Regulaminu uczestnictwa w kursach prowadzonych przez Szkołę rysunku Artakademia Sp. z o.o.

Licencje i prawa do zdjęć rysunków uczestników.

Rysunki stworzone przez Uczestników na kursach lub wprowadzone do pracowni na wystawy pośrednie i kontrole pracy domowej mogą być wykorzystane do wystawienia w galerii na stronie internetowej Organizatora.

Laboratorium ma prawo do korzystania z tych prac i ich reprodukcji w materiałach i publikacjach publikowanych przez Laboratorium. W ten sposób Uczestnik udziela Organizatorowi licencji na rysunki.

Udzielona przez Uczestnika zgoda na licencję ma zastosowanie do wszystkich obszarów użytkowania, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym, ww szczególności:

udostępnianie, nagrywanie i odtwarzanie dzieła – produkcja

specjalna technika kopiowania dzieła, w tym drukowana, zapis magnetyczny i technika cyfrowa;

w handlu oryginałem lub kopią, na których zostało nagrane dzieło – wprowadzeniedoobrotu, dzierżawa oryginału kopii;

w zakresie dystrybucji dzieła w inny sposób niż konkretna postprodukcja – publiczne wykonanie, wystawa, pokaz, odtwarzanie, translacja i ponownatransmisja, a także zapewnienie dostępu do publicznej wiadomości w taki sposób, że każdy może mieć dostęp do niej w wybranym miejscu i czasie. Licencja jest udzielana na nieograniczony czas. Organizator może zezwolić innym osobom na korzystanie z Dzieła.

Załącznik 2

do zasad uczestnictwa w kursach prowadzonych przez Szkołę rysunku Artakademia Sp. z o. o.

Ochrona obrazów

Uczestnicy kursu zgadzają się nagrać swój obraz podczas zajęć w Pracowni i użyć tego obrazu dla potrzeb marketingowych Organizatora, w tym, w w szczególności publikowanie zdjęć na stronie internetowej Organizatora i na stronie FacebookuOrganizatora. Uczestnik ma prawo sprzeciwić się konsolidacji i użyć swojego obrazu. Organizator zamierza pokazać Uczestnikom, które wykonują zadania w ramach kursów.